Bij een Energieaudit willen we in eerste instantie inzicht krijgen in de energiestromen op de productiesite – en dit van aan de hoofdtellers tot bij de relevante afnemers in de energieketen. Een Energieaudit moet vaak ook beantwoorden aan specifieke vereisten, zoals in het kader van de EBO (Energiebeleidsovereenkomst) tussen overheid en industriële bedrijven met een energieverbruik groter dan 0,1PJprim. Hiervoor heeft CEE de nodige erkenningen. In de eerste plaats lijsten we op basis van onder meer eigen inzichten, brainstormsessies en werkgroep-vergaderingen met de betrokken partijen de mogelijkheden tot energie-efficiëntieverbeteringen op. Het resultaat van een Energieaudit vormt, naast een grondig inzicht in de energiehuishouding van een bedrijf, een lijst van concrete verbeterprojecten met een berekening van de investering langs de ene kant en de opbrengst langs de andere kant. Volgend op een Energieaudit kunnen we overgegaan tot de Basic Engineering van geselecteerde meest attractieve projecten. Dit kan gepaard gaan met energiemonitoring, als aanvulling op de beschikbare data. Zo meten we de veronderstellingen die in de auditfase gemaakt zijn, ook effectief na in het productieproces.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.


Haalbaarheidsstudie

Een Haalbaarheidsstudie zoomt in op de technische en financiële haalbaarheid van een investeringsproject. We voeren dit type studie veelal uit wanneer een bedrijf het vermoeden heeft dat een bepaalde ingreep een meerwaarde voor hen zou kunnen betekenen, maar de complexiteit van of een gebrek aan bekendheid met de technologie de haalbaarheidsanalyse bemoeilijkt.


Hierbij starten we met verschillende scenario’s die hetzelfde beoogde doel bereiken, namelijk verhoogde energie-efficiëntie in thermische processen. Deze worden daarna met elkaar vergeleken op basis van technische en financiële criteria, die in samenspraak met de klant zijn vastgelegd. Uiteindelijk bouwen we voor het beste scenario een capex-opex model op, waarmee een sensitiviteitsanalyse in functie van diverse inputparameters kan gemaakt worden.


Na een Haalbaarheidsstudie gaan we over tot de Basic Engineering van het investeringsproject om de nauwkeurigheid van de capex-opex berekening te verhogen en het resultaat te garanderen.


Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.


Energiestudies

Een Energiestudie wordt uitgevoerd wanneer een klant een nieuwe productie-installatie wil bouwen of een bestaande productie-installatie wenst uit te breiden. Het doel van de Energiestudie is om na te gaan of in het ontwerp voor het betreffende project de best beschikbare technieken (BBT – EMIS / BREF – EIPPCB) gebruikt zijn. Een dergelijke Energiestudie vormt sinds 2004 een verplichte bijlage aan de vergunningsaanvraag voor een nieuwe inrichting met een totaal jaarlijks energieverbruik van tenminste 0,1PJprim, of voor wijziging van een bestaande installatie met een meerverbruik van tenminste 10TJprim.


Naast een formele oefening is het een uitgelezen kans om de energie-efficiëntie van de uitbreiding/nieuwbouw op te krikken. De mogelijke optimalisaties worden vanaf de start van de studie opgenomen in het ontwerp (first time right).


Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.


Energiemonitoring

Om het studie- en analysewerk op bestaande installaties op kwantitatieve wijze te ondersteunen, maakt CEE gebruik van een uitgebreid meetinstrumentarium. Meten is weten. Maar meten is niet altijd gemakkelijk. Daarom investeren wij er doorlopend in.


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de typemetingen die wij eenvoudig kunnen installeren op bestaande installaties, om energiestromen op afstand te registreren.


TemperatuurVloeistofdebietenWarmtetellerElektrisch vermogen
VochtigheidLucht/ GasdebietenSpanningElektrische energie
Rookgas- samenstellingGastellerStroom


We blinken uit in het gelijktijdig opmeten van een groot aantal parameters over complexe installaties, en in de analyse van meetresultaten die uitgebreid zijn in dimensies en tijd.


Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.


Proces Analyse

Industriële energiestromen zijn complex. Naast het feit dat ze kunnen voorkomen onder diverse vormen (warmte, koude, elektriciteit, brandstoffen…), gaat het ook over diverse media (lucht, rookgassen, warm water, stoom, thermische olie, producten…). Bij CEE hebben we een team van proces specialisten die met behulp van Aspen alle mogelijke combinaties van energiestromen, inclusief conversies, exo- en endotherme reacties, kunnen modelleren. Zo wordt eerst van uw bestaande installatie een thermodynamisch model gemaakt, en zoveel als mogelijk gevalideerd met meetdata. Vervolgens zijn hiermee energie-optimalisaties in real-time te simuleren, of anomalieën en beperkingen in bestaande installaties te analyseren.


Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.


Pinch-analyse

Pinch-analyse is een methodiek die toelaat om de minimum warmte- en koudevraag van een productieproces te berekenen en te visualiseren.


Dit minimum wordt bereikt door een optimale warmte-integratie binnen dit proces. Vergelijking met de reële situatie laat toe om het thermodynamisch maximale besparingspotentieel te kwantificeren. Vervolgens kunnen praktisch haalbare ingrepen in de proces-integratie en bedrijfsvoering, en combinaties hiervan, vergeleken worden met dit maximum. Hieruit volgt de selectie van de rendabele projecten.


Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.